Pravni kutak

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

TAJNIK
III. Poljanice 2, 10040 Zagreb
e-mail: vrtic.sunce@zagreb.hr
tel/fax: 01/2922-355

 

Upravno vijeće

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Sunce“ su:
  1. Jasenka Podboj, predsjednica Upravnog vijeća, predstavnica odgojitelja i stručnih suradnika DV „Sunce
  2. Marijan Brlić, član, predstavnik roditelja
  3. Božena Kermenc, članica, predstavnica Osnivača
  4. Marica Butorac, članica, predstavnica Osnivača
  5. Iva Baričević, članica, predstavnica Osnivača
 
Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19) Dječjim vrtićem „Sunce“ upravlja Upravno vijeće. 
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.  
Upravno vijeće kao upravno tijelo, osim prava i obveza utvrđenih Zakonom o ustanovama temeljem čl. 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,107/07, 94/13 i 98/19):
-  odlučuje o stjecanju, opterećivanju i otuđivanju nekretnina dječjeg vrtića pod uvjetima propisanim aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića, uz suglasnost osnivača dječjeg vrtića,
-  predlaže osnivaču statusne promjene dječjeg vrtića,
-  odlučuje o zasnivanju i prestanku radnog odnosa na prijedlog ravnatelja dječjeg vrtića, sukladno ovom Zakonu,
-  predlaže osnivaču promjenu naziva dječjeg vrtića,
-  odlučuje o upisu djece i o mjerilima upisa, uz suglasnost osnivača,
-  obavlja i druge poslove utvrđene aktom o osnivanju i statutom dječjeg vrtića.
Temeljem čl. 12. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Dječji vrtić „Sunce“ kao tijelo javne vlasti, obvezan je javnost informirati o dnevnom redu sjednica Upravnog vijeća, načinu rada i mogućnostima neposrednog uvida u njihov rad:
Dječji vrtić „Sunce“ ima prostorno-tehničkih uvjeta za omogućavanje neposrednog uvida u rad upravnog tijela samo jednoj osobi. 
Zainteresirane osobe za neposredan uvid u rad Upravnog vijeća podnose prijavu na  e-mail: vrtic.sunce@zagreb.hr, a odluka o mogućnosti neposrednog uvida u rad tijela donosi se prema pravu prvenstva.


Obavijesti:

Natječaji:

        

Javni natječaj za imenovanje ravnatelj/Ice biti će objavljen dana 10.06.2022. godine na web stranici Dječjeg vrtića „Sunce“, u Narodnim novinama i službenoj stranici Grada Zagreba.Uvjeti natječaja nalaze se na poveznici:Tekst natječaja za ravnatelja.pdf 
 
© 2023 Vrtić Sunce. Sva prava pridržana.